Professor: Albert Gil

a.gil@escoladart.cat


Objectius:
Realitzar un projecte d'Animació en grup.

Partir d'un tema comú per desenvilupar una idea, sinòpsi, guió i storyboard

Correcció i posta en comú dels exercicis.


Resultats:
Ser capaços de posar en pràctica totes l'aprenentatge adquirit d'animació, tant pel que fa a l'us de diferents tècniques i programes informàtics com de la vessant narrativa.

Continguts:
-Posta en comú del tema escollit.

-Proposta individual en forma de sinòpsi

-Tria dels grups de treball

-Tria de la narració per cadascun dels grups

-Storyboard

- Realització del projecte